เงื่อนไขการขาย

Raspberry pi Thailand บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด

1.  คำจำกัดความ

                “แคตตาล็อก”                คือ             เอกสารหรือแบบฟอร์มอาจเป็นกระดาษหรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดสินค้า

                       “ใบเสนอราคา”              คือ             เอกสารหรือแบบฟอร์มอาจเป็นกระดาษหรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งรายละเอียดสินค้าและราคาและเงื่อนไขต่างๆ

                        “บริษัท”                      หมายถึง       บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมาย และช่องทางการขายทางอิเล็กทรอนิกส์

                “ผู้จำหน่าย”                  หมายถึง       โรงงานผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท  หรือผู้จำหน่ายที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

                       “สัญญา”                      หมายถึง       สัญญาใดๆ ที่ทำเพื่อการซื้อหรือขายสินค้าระหว่างบริษัท กับ ลูกค้า

                       “ลูกค้า”                       หมายถึง       นิติบุคคล หรือ บุคคลที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท

                       “สินค้า”                       หมายถึง       สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

                       “บริการ”                      หมายถึง       บริการจัดส่งสินค้าหรือการให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า

                       “หนังสือ”                     หมายรวมถึง   การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง 

“เหตุสุดวิสัย”                  หมายถึง       เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data)

2.  เงื่อนไขของการขาย

หมายถึง คำสั่งซื้อที่ได้จากลูกค้าและถูกยอมรับโดยบริษัทว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการขายที่ได้เสนอและตกลงกันไว้   ซึ่งไม่รวมเงื่อนไขอื่นๆหากมีกรณีนอกเหนือจากที่ได้ตกลง หรือโดยการอ้างถึงโดยลูกค้าระหว่างที่มีการเจรจาต่อรองใดๆ

บริษัทนั้นยอมรับคำสั่งซื้อที่เป็นเอกสารตัวจริง หรือโดยเอกสารที่ส่งผ่านโทรสาร หรือการสั่งทางโทรศัพท์  หรือทางอีเมล์ (E-mail) หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

3. ราคา

ราคาสินค้าและบริการทั้งหมดที่บริษัทเป็นผู้จัดหาจะเป็นสกุลเงินบาทและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีและอากรอื่นๆ รวมถึงค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการพิเศษใดๆ (เช่น ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือสินค้าที่มีจำนวนมาก หรือสินค้าที่มีการขออนุญาตเป็นพิเศษ หรือค่าออกใบรับรองสินค้าประเภทต่างๆ) ซึ่งจะเพิ่มเติมเข้าไป ณ เวลาที่มีการจัดส่งสินค้าและลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่เมื่อบริษัทตกลงเป็นอย่างอื่น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าราคาสินค้าและบริการนั้นถูกต้องตรงตามราคาที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาที่มีผลผูกพันตลอดไปและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการของบริษัทโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่คิดเงินจะเป็นราคาที่ใช้อยู่ในขณะที่บริษัทรับคำสั่งซื้อ ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าและบริการเป็นงวด (ต่อไปในเงื่อนไขเหล่านี้จะเรียกว่า “การจัดส่งตามกำหนดการ”) บริษัทจะใช้ราคาสินค้าและบริการ ณ เวลาที่มีการจัดส่งสินค้าและบริการในงวดแรกเป็นราคาสำหรับสินค้าและบริการที่บริษัทต้องจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีการสั่งซื้อ หากการจัดส่งตามกำหนดการกินระยะเวลายาวนานกว่า 90 วันนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเพิ่มราคาสินค้าและบริการข้างต้นเป็นราคาที่ใช้อยู่ ณ เวลาที่มีการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ใช้อยู่ในขณะนั้นถูกต้องตรงตามราคาที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก อนึ่ง บริษัทจะคิดค่าบริการสำหรับการบริการเพิ่มเติมหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการตามความต้องการใดๆ ที่ลูกค้าร้องขอ ตามราคาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเสนอราคาที่บริษัทจัดทำขึ้น

ราคาที่ระบุนั้น  จะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบัน และสามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นแต่มีการระบุเป็นอื่น

เอกสารมาตรฐานของบริษัทประกอบไปด้วยใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน  ค่าใช้จ่ายสำหรับขอเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมหรือการขอเอกสารอื่นๆ จะไม่รวมอยู่ในเอกสารมาตรฐานของบริษัท เว้นแต่มีการระบุไว้ในใบเสนอราคาหรือเอกสารของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายสำเนาใบแจ้งค่าสินค้าและบริการ หรือในกรณีที่ลูกค้าทำต้นฉบับสูญหาย

4. การชำระเงิน

- เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่บริษัทยอมรับ และมีหน่วยเป็นเงินสกุลบาท
- การโอนเงิน – สามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารของบริษัทได้
- บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่บริษัทยอมรับ
- บัญชีเงินเชื่อเพื่อการพาณิชย์  มีไว้สำหรับนิติบุคคลเท่านั้น  ซึ่งผลการอนุมัติของวงเงินและระยะเวลาเครดิตการชำระเงินนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทเท่านั้น  ทั้งนี้ บริษัทสามารถพิจารณาวงเงินที่จะอนุมัติให้ลูกค้าเสมอไม่ว่าในเวลาใด โดยบริษัทอาจลด ระงับหรือถอดถอนวงเงินดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าคอมมิชชั่นในการดำเนินธุรกรรมใดๆ ดังนั้น จึงต้องมีการระบุไว้ในเอกสารเงินเชื่อทุกรายการว่าลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นดังกล่าว    

หลังจากได้อนุมัติระยะเวลาการให้สินเชื่อแล้ว ยอดเงินจะถึงกำหนดชำระภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ นับตั้งแต่วันที่บริษัทออกใบแจ้งค่าสินค้าและบริการ โดยไม่มีการหัก หักลบกลบหนี้ หรือหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาในการชำระราคาเป็นสาระสำคัญและโดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระราคาได้ภายในวันที่ครบกำหนด บริษัทจะมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้

                1)  ยกเลิกการสั่งซื้อนั้น หรือ หยุดการจัดส่งสินค้าส่วนที่เหลือ

                2)  ขอให้มีการชำระเงินตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

                3)  คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน กรณีที่มีจ่ายเงินล่าช้า จนกว่าจะชำระครบจำนวน

5. คำสั่งซื้อ

หมายถึงข้อตกลงที่บริษัทได้ตกลงกับลูกค้าพร้อมส่วนลด(ถ้ามี) รวมทั้ง เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการส่งสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน อื่นๆ  ซึ่งอาจเป็นคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือ ใบเสนอราคาของบริษัทที่ลูกค้าลงนามมาในช่องสั่งซื้อ หรือ การสั่งซื้อผ่านอีเมล์ (e-mail) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งการสั่งซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ (Order Confirmation) จากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรในช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

6. เงื่อนไขการส่งสินค้า

บริษัทจะจัดเตรียมสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัท หรือคลังของผู้จำหน่าย และจัดส่งให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆกรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม

คำสั่งซื้อสินค้าที่มีราคารวมตั้งแต่  2,500 บาท ขึ้นไปนั้นจะไม่คิดค่าขนส่ง ส่วนคำสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 2,500 บาทจะมีคิดค่าขนส่งตามระยะทาง น้ำหนัก หรือขนาดของกล่อง และสงวนสิทธิ์ที่มีการปรับเงื่อนไขต่างๆได้หากมีเหตุอันควร

ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่ให้การจัดส่งและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ประเมินไว้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีความรับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่จะต้องชดใช้ให้แก่ลูกค้าสำหรับการไม่จัดส่งสินค้า การไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการจัดส่งหรือการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 7 แม้ว่าการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือผู้ขนส่งของบริษัท โดยให้ถือว่าระยะเวลาในการจัดส่งและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาไม่ถือเป็นสาระสำคัญ การจัดส่งสินค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ ซึ่งบริษัทอาจใช้วิธีการจัดส่งใดๆ ที่มีอยู่ก็ได้

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งหรือปฏิบัติตามสัญญาโดยแบ่งเป็นงวดๆ ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ทันวันที่ต้องมีการจัดส่งตามกำหนดหรือวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาได้นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขัดขวางหรือจำกัดไม่ให้บริษัทจัดส่งหรือปฏิบัติตนตามสัญญาภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นงวดๆ แต่ประการใด ทั้งนี้ การจัดส่งตามกำหนดการมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 3 เดือนเท่านั้นนับแต่วันที่มีคำสั่งซื้อ

7. การตรวจสอบ ข้อบกพร่องและไม่ได้จัดส่ง

หมายถึง ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าหลังจากที่ได้รับจากการจัดส่ง หรือบริการ ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า กรณีลูกค้าได้รับหีบห่อที่มีความเสียหาย ลูกค้าควรจะถ่ายรูปหรือบันทึก VDO หีบห่อเอาไว้เพื่อยืนยันความเสียหายและแจ้งแก่บริษัทโดยทันที และแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้านั้น

กรณีสินค้าไม่ได้จัดส่ง หรือสินค้ามีข้อบกพร่องทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนสินค้าให้ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้หรือคืนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าสินค้าเท่านั้น

เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ในตัวสินค้า จึงเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือไม่ก่อนใช้งานสินค้านั้น

 

จำนวนสินค้าที่ได้รับการจัดส่งที่บริษัทบันทึกไว้ ณ เวลาที่จัดส่งสินค้าจากสถานประกอบธุรกิจของบริษัทให้ถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติถึงจำนวนสินค้าที่ลูกค้าได้รับในการจัดส่ง เว้นเสียแต่ลูกค้ามีหลักฐานอันชัดแจ้งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นประการอื่น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดในการไม่จัดส่งสินค้าหรือการปฏิบัติตนตามสัญญาในการให้บริการ ตราบใดที่ไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ควรมีการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการในสภาพการณ์อันเป็นปกติ

ความรับผิดใดๆ ของบริษัทสำหรับการไม่จัดส่งหรือการไม่ปฏิบัติตนตามสัญญาหรือสำหรับสินค้าที่แจ้งว่าชำรุด ณ เวลาที่จัดส่งหรือการบริการที่แจ้งว่าบกพร่องภายหลังการให้บริการภายใต้เงื่อนไขข้อ 6 จะจำกัดอยู่เพียงการหาสินค้ามาทดแทน การให้บริการใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือการชดใช้ราคาที่ชำระไปเพื่อสินค้าและบริการนั้นคืนให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาตามสมควร

8. รายละเอียด และคำบรรยายลักษณะ

หมายถึง ลักษณะเฉพาะ รูปภาพ รูปวาด คำบรรยาย น้ำหนักสินค้า ความกว้าง  ความจุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อค หรือ website หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อ้างอิง คือรายละเอียดทั่วไปของสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องในสัญญาแต่อย่างใด หากรายละเอียดของสินค้าแตกต่างจากรายละเอียดของผู้ผลิต ขอให้ยึดรายละเอียดจากผู้ผลิตนั้นๆ เป็นหลัก

บริษัทจะดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าคำบรรยายลักษณะนั้นมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาศัยข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายได้ให้อนุญาตไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้จำหน่ายของบริษัทอาจจัดหามาให้ โดยบริษัทจะไม่ขอรับผิดใดๆ ทั้งปวงตามสัญญาหรือตามการละเมิดหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือประการอื่นใดสำหรับความผิดพลาดและการละข้อความใดๆ ในคำบรรยายลักษณะ ทั้งที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือเหตุอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหรือการดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

9. ความเป็นเจ้าของ

หมายถึงสินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วนสมบูรณ์

                กรณีที่ลูกค้ายังชำระเงินไม่ครบจำนวนจนถึงวันที่ครบกำหนด บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะเรียกคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สินค้าเสียหาย สูญหาย หรือได้ผ่านการผสม แปรรูปหรือติดตั้งใช้งานจนไม่เหลือลักษณะเดิมอยู่เลยหรือถูกนำไปประกอบ ผสมหรือใช้งานร่วมกับสินค้าอื่นๆ เพื่อผลิตสินค้าขึ้นใหม่ หรือเพื่อการซ่อมบำรุง ให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าตกไปเป็นของลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทจนกว่าจะครบถ้วน

10. การเปลี่ยนแปลง  การยกเลิกสัญญา

                 10.1 กรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา หรือขอยกเลิกสัญญานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และการขอเปลี่ยนแปลง หรือการขอยกเลิกสัญญานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น

10.2 บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ ที่เป็นสินค้าไม่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกของผู้จำหน่าย สินค้าที่บริษัทไม่มีในสต๊อค สินค้าที่จัดหามาจากเมืองนวร์ก สินค้าที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สินค้าที่มีสสารอันตรายเป็นส่วนประกอบและ/หรือสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค

10.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีลูกค้าแจ้งราคาหรืออ้างอิงราคาสินค้าและบริการในคำสั่งซื้อสินค้าของตนอย่างไม่ถูกต้อง

11. การส่งคืนสินค้า

                กรณีที่ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้านั้น บริษัทจะแจ้งกลับการร้องขอจากลูกค้าหลังจากส่งเรื่องเพื่อพิจารณาตามกระบวนการแล้ว และการขอยกเลิกสัญญานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น ยกเว้นการส่งผิดพลาดของบริษัทเอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ลูกค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากทางบริษัทก่อนจัดส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัท

11.2 ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าที่ได้รับความยินยอมให้คืนแล้ว ภายใน 14 วันนับจากวันส่งสินค้า โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งคืนสินค้า

11.3 บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บสินค้า/รับคืนสินค้า เพิ่มอีกร้อยละ 30 จากจำนวนเงินที่ปรากฏในใบส่งของ 

11.4 สินค้าที่ส่งคืนมา จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ปกติ บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีกขาด ไม่มีการขีดเขียนใดๆ บนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ไม่มีการเย็บลวด ไม่ฉีกขาด

                11.5 รายละเอียดการรับคืนข้างต้นนี้ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นดีวีดี หนังสือ ซอฟท์แวร์ สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษา สินค้าที่จัดโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ และสินค้าที่ได้ระบุแจ้งไว้ตั้งแต่วันที่เสนอราคาว่าเป็นสินค้าที่คืนไม่ได้ (NCNR)

                11.6 กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งบริษัท และไม่ได้รับความยินยอมก่อนส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ส่งคืนสินค้ากลับลูกค้า รวมถึงคิดดอกเบี้ยตามข้อ 4. สำหรับลูกค้าที่ไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้

12. สิทธิยึดหน่วง

บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงทั่วไปเหนือจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระสำหรับสินค้าทั้งปวงที่บริษัทจะจัดหาให้ลูกค้าหรือสำหรับงานใดๆ ที่บริษัทดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในนามของลูกค้า ในการนี้ เมื่อบริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังลูกค้าภายในระยะเวลา 14 วัน บริษัทอาจขายสินค้าเหล่านั้นและนำรายได้จากการขายสินค้านั้นไปใช้ชำระหนี้สำหรับเงินจำนวนใดๆ ที่ลูกค้าพึงชำระให้แก่บริษัท

 13. การรับประกันสินค้า

บริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงาน และผู้สนับสนุนให้ผู้จำหน่ายสินค้า มีบริการหลังการขายและการรับประกันคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการให้เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่เงื่อนไขของการให้บริการหลังการขาย หรือการรับประกันคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ ถูกกำหนดโดยผู้จำหน่ายสินค้าซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอยึดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าในเงื่อนไขเดียวกันกับของผู้จำหน่ายสินค้ารายการนั้นๆ  ความเสียหายใดๆของสินค้าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขของผู้จำหน่ายสินค้านั้น หรือแล้วแต่การตกลงกรณีพิเศษ โดยจำต้องอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน รายละเอียดดังนี้

13.1 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความบกพร่องเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม การไม่ใช้งานตามข้อแนะนำ ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือการที่ลูกค้าดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมสินค้ารายการนั้นๆ โดยมิได้รับเอกสารแสดงความเห็นชอบและการยินยอมจากทางบริษัทฯ รวมถึงในกรณีที่ความเสียหายนั้นๆเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือการใช้งานอย่างถูกวิธีและครบถ้วน

13.2 หากปัญหาของสินค้าเกิดจากการผลิต วัตถุดิบบกพร่อง หรือเกิดจากขั้นตอนการผลิตที่ใช้แรงงานคน หรือเกิดจากการออกแบบ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทจะเป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อเจรจาในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้ากับผู้จำหน่ายสินค้า ดังนั้น เงื่อนไขการอนุมัติการขอซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าจึงขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว การขอซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าจะสำเร็จเมื่อลูกค้าให้ข้อมูลแก่บริษัทครบถ้วน และข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุมัติขอซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมหรือรับเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการอนุมัติขอเปลี่ยนสินค้าของผู้จำหน่าย ดังกล่าวเท่านั้น

13.3 ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง ในกรณีที่ผู้จัดส่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการจัดส่ง ทั้งนี้ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขความรับผิดของผู้ดำเนินการจัดส่งแต่ละรายไป

13.4 ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติเปลี่ยนสินค้า แต่บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าที่มีสี ขนาด และคุณสมบัติเดียวกันมาเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกหรือจัดหาสินค้าและ/หรือบริการอย่างอื่นมาทดแทน โดยสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาสินค้าเดิมที่ลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการอย่างอื่นมาทดแทนได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคืนเงินให้แก่ลูกค้าตามมูลค่าสินค้าดังกล่าวแทน โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย

13.5 ในกรณีของความสูญเสียใดๆของลูกค้าซึ่งอาจเกิดจากความบกพร่องของสินค้าชิ้นนั้นๆ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะรับประกันแต่เพียงสินค้าจากทางบริษัทเท่านั้น  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทุกกรณีที่เกิดขึ้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในกรณีที่ส่งคืนสินค้าไปยังต่างจังหวัด หรือต่างประเทศด้วย

13.6 การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงความพึงพอใจส่วนตัวในคุณภาพของสินค้า ความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ความพึงพอใจในคุณสมบัติของสินค้า และการอ้างอิงจากรูปภาพที่แสดงในแคตตาล็อก และหรือสื่อต่างๆ ในการโฆษณา

13.7 สินค้าที่จะได้รับการประกันโดยการทดแทนหรือซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องยังคงนับระยะเวลาประกันของสินค้ารายการนั้นๆ  ต่อจากวันที่สั่งซื้อครั้งแรก  ไม่ได้มีการนับเริ่มต้นใหม่

13.8 ลูกค้าอนุญาตให้บริษัท รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของบริษัทมีสิทธิเข้าไปในสถานประกอบการของบริษัทเพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือนำส่งสินค้าทดแทนภายใต้เงื่อนไข ในการนี้ ลูกค้าต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของบริษัทมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มั่นคงและปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานประกอบการของลูกค้า และลูกค้ามีหน้าที่ยุติการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเซสเซอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ต้องตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือหามาทดแทนกับเครือข่ายของลูกค้าและทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่อยู่ในเครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเซสเซอร์ หรือุปกรณ์ใดๆ ก่อนที่บริษัทจะเดินทางไปถึงจุดปฏิบัติงาน หากมีข้อมูลสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

13.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้  และจะส่งคืนสินค้าดังกล่าวกลับให้ลูกค้า โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนจากลูกค้า

14. ความรับผิด

บริษัทไม่รับผิดใดๆ ในความเสียหาย ความสูญหาย รายจ่าย การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถให้คำแนะนำหรือข้อมูลหรือการให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าการนั้นจะเกิดขึ้นมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

บริษัทไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของตนในเรื่องที่อาจขัดต่อกฎหมายหากบริษัทกระทำหรือพยายามกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ ในเงื่อนไขการขายเหล่านี้ ไม่มีข้อความใดที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของบริษัทต่อการตายหรือการบาดเจ็บอันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือการแถลงข้อความเท็จเพื่อฉ้อฉลของบริษัท นอกเหนือไปจากสิทธิ ที่จะได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนสินค้าหรือรับการบริการใหม่หรือรับเงินคืนสำหรับการชำระราคาใดๆ ที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้หรือในกฎหมาย บริษัทจะไม่ขอรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า (ไม่ว่าในทางสัญญา ทางละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) การกระทำผิดหน้าที่ การชดใช้คืนหรือโดยประการอื่นใด) สำหรับความเสียหาย ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายต่อเนื่อง (ทั้งหมดนี้รวมถึงและไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียประโยชน์ทางธุรกิจ การสูญเสียประโยชน์ในการใช้ ความเสียหายจากการที่ข้อมูลสูญหายและช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน การสูญเสียค่าความนิยม ธุรกิจหยุดชะงัก ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือการผลิตเพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียโอกาส การสูญเสียโอกาสในการเข้าทำสัญญาและเรื่องอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน) ทั้งที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

สินค้าและบริการทั้งปวง รวมถึงการผลิต การขาย ประสิทธิภาพ คุณลักษณะเฉพาะ (characteristics) ความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดๆ ของบริษัทหรือพนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงของบริษัทในการปฏิบัติตามสัญญาหรือจัดหาสินค้าและบริการ

การที่บริษัทผิดเงื่อนไขแห่งสัญญาที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

การใช้งาน การขายต่อหรือการจัดหามาทดแทนซึ่งสินค้าและการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าข้างต้นหรือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยสินค้าข้างต้น

การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของบริษัท ณ สถานประกอบการของลูกค้า

ข้อความใดๆ ที่บริษัทจัดทำและไม่ได้จัดทำขึ้นหรือข้อความที่จัดทำขึ้นในนามของบริษัท ตลอดจนคำแนะนำใดๆ ที่บริษัทให้ไว้และไม่ได้ให้ไว้หรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในนามของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ) หรือ เรื่องอื่นๆ ภายใต้สัญญา เว้นแต่ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 14 เงื่อนไขเหล่านี้ได้กำหนดความรับผิดทั้งปวงของบริษัทที่มีต่อลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เงื่อนไขเหล่านี้จะนำมาใช้แทนที่และเป็นข้อยกเว้น คำรับรอง เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ที่มีนัยยะตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี ยกเว้นข้อกำหนดโดยนัยใดๆ ที่ไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ความรับผิดทั้งปวงของบริษัทในทางสัญญา การละเมิด (รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อและการกระทำผิดหน้าที่ตามกฎหมาย) การแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือประการอื่นใด จะจำกัดอยู่เพียงการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือการให้บริการใหม่ในเรื่องของการบริการหรือบริษัทมีทางเลือกที่จะชดใช้เงินที่ชำระเป็นค่าสินค้าและบริการไป และโดยเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทขอยกเว้นได้ บรรดาเงื่อนไข คำรับประกันและข้อระบุโดยชัดแจ้ง (นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้หรือที่ให้ไว้ตามเงื่อนไขเหล่านี้) และโดยปริยาย ที่เป็นลายลักษณ์อักษร จารีตประเพณีหรือโดยประการอื่นใดที่น่าจะหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สินค้านั้นสามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างและการซ่อมแซมอาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวสูญหาย บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงอย่างชัดแจ้งเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้สำหรับการสูญหายของข้อมูลดังกล่าว และบริษัทขอแนะนำว่าลูกค้าควรดำเนินการสำรองข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อนส่งคืนสินค้านั้นมายังบริษัทเพื่อซ่อมแซม

พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนแต่ละคนของบริษัทอาจอาศัยและใช้บังคับตามข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นได้

15. บริการค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า

ลูกค้าทราบว่าบริษัทให้บริการเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสภาพโดยทั่วไปแห่งเงื่อนไขข้อ 14 เกี่ยวกับบริการค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการระบุและ/หรือจัดหาสินค้าที่มีความเหมาะสม แต่บริษัทจะไม่ขอรับผิดในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง บริษัทจะไม่ขอรับผิดหากบริษัทไม่สามารถเสาะหาสินค้าที่มีคุณสมบัติหรือที่มีความเหมาะสมหรือไม่สามารถให้บริการในลักษณะหรือภายในระยะเวลาที่คาดหวังได้ จึงถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะพิจารณาว่าสินค้านั้นมีความเหมาะสมต่อการใช้งานตามที่ลูกค้าตั้งใจไว้หรือไม่ โดยบริษัทจะไม่มีการให้คำยืนยันหรือคำรับรองใดๆ ในการนี้

16. ข้อมูลลูกค้า

บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับและข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทและความยินยอมที่บริษัทได้รับจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละราย นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ของบริษัทในการจัดการ เก็บรวบรวม ใช้งานและจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคล

17. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้าและบริการในแคตตาล็อกฉบับนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม รวมถึงสิทธิบัตร ความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ (knowhow) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ฐานข้อมูล แผงวงจรและ/หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ เว้นแต่สิทธิในการใช้สินค้าและบริการ หรือสิทธิในการขายต่อสินค้าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจอันเป็นปกติของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หากมีการกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวไปในวรรคก่อน บริษัทและ/หรือผู้จัดหาสินค้าและบริการของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า ลูกค้าจึงมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเองในการที่จะต้องทราบถึงข้อกำหนดในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมทั้งการชำระค่าสิทธิใดๆ อนึ่ง โปรแกรมที่กล่าวถึงอาจใช้งานได้กับสินค้าข้างต้นเท่านั้น บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในแคตตาล็อกฉบับนี้และไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมดของแคตตาล็อกฉบับนี้หากไม่ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท

18. การส่งเสริมการขาย

ในกรณีที่บริษัทได้จัดส่งวัสดุที่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นวัสดุมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ให้เงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับสินค้าและบริการทุกรายการที่มีการสั่งซื้ออันเนื่องมาจากวัสดุดังกล่าว

19. ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า

ไม่มีข้อความใดในแคตตาล็อก หรือใบเสนอราคาที่จะถือได้ว่าเป็นคำรับรองถึงแหล่งกำเนิดสินค้า ผู้ผลิตหรือการผลิตสินค้าหรือส่วนใดๆ ของสินค้าไม่ เว้นแต่มีหนังสือรับรองเป็นจากบริษัท ดังนั้น ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดหาหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (หากสามารถทำได้) บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายจากลูกค้าในราคาทุน

 

20. การควบคุมการนำเข้าส่งออก (รวมถึงสินค้าจากสหรัฐอเมริกา)

ลูกค้ามีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตใดๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเองและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าส่งออกที่บังคับใช้ในประเทศไทย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออกที่บังคับใช้ในประเทศปลายทางที่จะส่งสินค้าไปถึง

สินค้าบางรายการอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการนำเข้าส่งออก บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดหาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าบางรายหรือบางประเทศ และขอสงวนสิทธิในการขอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานปลายทางและประเทศปลายทางจากลูกค้าได้อย่างเต็มที่

อนึ่ง สินค้าบางรายการที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ สำหรับสินค้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อจำกัดและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกที่บังคับใช้ทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาและตัวแทนผู้มีอำนาจในต่างประเทศ และตกลงว่าจะไม่นำเข้า ส่งออกหรือโอนสิทธิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกไปยังประเทศต้องห้ามหรือประเทศที่ห้ามมิให้มีการนำเข้าส่งออกสินค้าหรือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการปฏิเสธ ต้องห้ามหรือถูกขึ้นบัญชีไว้ ตามที่ได้กล่าวถึงในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ในการนี้ ลูกค้าขอยืนยันและรับรองว่าตนไม่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการปฏิเสธ รายชื่อผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือรายชื่อบุคคลต้องห้าม อีกทั้ง ไม่ใช่บุคคลต้องห้ามตามกฎหมายของไทย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจอื่นๆ ในการซื้อสินค้าและบริการ

ลูกค้ายินยอมว่าจะไม่นำสินค้าไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์ ระเบิดนิวเคลียร์ วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ระบบจรวด (รวมถึงระบบขีปนาวุธนำวิถี การส่งยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศ และจรวดหยั่งอวกาศ) หรืออากาศยานไร้คนขับที่สามารถขนส่งสารเคมี ชีวภาพ หรือนิวเคลียร์ได้

ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าที่ซื้อนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และลูกค้ายินยอมตามความรับผิดชอบในการขอรับใบอนุญาตหรือการอนุมัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ รวมถึงจะไม่ส่งออกหรือนำเข้าสินค้าใด ๆ ที่กฎหมายได้งดเว้น

ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าตนเป็นผู้ใช้ปลายทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการทหาร และจะไม่ใช้สินค้าในทางที่เกี่ยวข้องกับการทหาร ลูกค้าให้สัญญาว่าสินค้าจะไม่ถูกจัดส่งให้ผู้ใช้ทางการทหาร หรือส่งมอบให้ใช้งานในทางที่เกี่ยวข้องกับการทหาร

ข้าพเจ้า/เรายืนยันว่าสินค้าจะไม่ถูกจัดส่งให้ผู้ใช้ปลายทางทางรัฐบาล หรือส่งมอบให้ใช้งานในทางที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

โปรดทราบว่าหากจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าส่งออกในการขนส่งสินค้า ลูกค้าจะได้รับคำขอให้กรอกแบบยินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้ปลายทางพร้อมลงลายมือชื่อแล้วส่งกลับคืน

21. ข้อกำหนดเรื่องอายุสำหรับสินค้าบางรายการ

ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับการซื้อสินค้าบางรายการ ลูกค้ายืนยันว่าตนมีอายุมากกว่าเกณฑ์ดังกล่าวและขอยืนยันต่อไปว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์นั้นจะเป็นผู้รับสินค้าที่จัดส่งเช่นกัน

22. ข้อห้ามสำหรับการใช้งาน

สินค้าไม่ได้รับการออกแบบ อนุญาต หรือรับประกันว่าเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หรืออาวุธ อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ เทคโนโลยีขีปนาวุธ การใช้งานด้านอวกาศหรืออากาศยานหรือการจราจรทางอากาศ อุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือประคับประคองชีวิต อุปกรณ์การปลูกฝังด้วยการผ่าตัดหรืออุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจคาดได้ว่าจะเกิดความล้มเหลวหรือความผิดพลาดอันนำไปสู่การบาดเจ็บ การเสียชีวิตหรือความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อมได้ การใช้หรือนำสินค้าดังกล่าวไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบหรือเครื่องมือใดๆ เช่นว่านั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทำได้ (เว้นเสียแต่บริษัทมีหนังสือตกลงว่าข้อห้ามดังกล่าวไม่นำไปใช้กับสินค้าบางรายการ) และลูกค้าต้องแบกรับความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการใช้งานดังกล่าวนั้นเอง ทั้งนี้ ลูกค้าจะชดใช้ให้แก่บริษัทและผู้จัดหาสินค้าและบริการของบริษัทสำหรับความรับผิดและค่าใช้จ่าย (รวมทั้งรายจ่าย) ใดๆ ทั้งปวง อันเป็นผลมาจากการนำไปใช้ร่วมกันดังกล่าวหรือแม้แต่ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการออกแบบหรือความบกพร่องในการผลิต

23. การบริการพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

บริษัทเสนอการให้บริการพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว เช่น การม้วนกรอวัสดุสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการเลือกภายใต้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้   การตัดสายไฟตามปริมาณที่ต้องการ  การบรรจุสินค้าลงหีบห่อแบบพิเศษ หรือการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมจากปกติตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ    ซึ่งสินค้า หรือบริการที่มีคุณสมบัตินี้  จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำตามปริมาณ  หรือมูลค่าที่กำหนดในแต่ละครั้ง หรือตามที่ตกลงกันเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่สามารถใช้กับบริการนี้ได้และขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ได้ทุกเมื่อ ยกเว้นคำสั่งซื้อที่บริษัทได้ตอบรับไปแล้วตามเงื่อนไขเหล่านี้ ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

24. เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าไม่ว่าในลักษณะใดหรือไม่อาจถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ เนื่องมาจากความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้ หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นเป็นผลมาจากเหตุใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท (รวมถึงการกระทำของรัฐบาล สงคราม อัคคีภัย การระเบิด อุทกภัย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออกและการกักกันเรือสินค้า ข้อพิพาททางแรงงานหรือการไม่สามารถได้มาซึ่งสินค้าหรือความล่าช้าในการได้มาซึ่งสินค้าหรือแรงงาน แต่ละสิ่งที่กล่าวไปล้วนเป็น “เหตุสุดวิสัย”) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น บริษัทอาจเลือกที่จะชะลอการปฏิบัติตามสัญญาหรือยกเลิกสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้

25. กฎหมาย

                ให้สัญญาทุกฉบับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย ศาลในประเทศไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาใดๆ ข้อตกลงในเรื่องเขตอำนาจศาลในเงื่อนไขข้อ 25 นี้ ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้นและบริษัทฯ มีสิทธิในการนำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งคู่สัญญาตกลงยอมรับในเขตอำนาจศาลแห่งประเทศไทยดังกล่าว

26. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย และทั่วไป

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ระบุมาทั้ง 25 ข้อข้างต้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจผู้หนี่งผู้ใด วินิจฉัยว่าข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้ขาดความสมบูรณ์ เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีเหตุอันสมควร (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน) ให้ข้อกำหนดที่ถูกวินิจฉัยว่าขาดความสมบูรณ์ เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีเหตุอันสมควรแยกต่างหากจากข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้ และให้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขอื่นและข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขที่เหลือไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนและยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

การที่บริษัทไม่สามารถบังคับหรือบังคับใช้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงบางส่วนไม่อาจตีความได้ว่าบริษัทสละสิทธิใดๆ ของตนที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องอาศัยหนังสือแสดงความยินยอมจากลูกค้าหรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ลูกค้า บริษัทมีสิทธิที่จะโอนผลประโยชน์ภายใต้ภาระผูกพันแห่งเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือสัญญาใดๆ ให้แก่บริษัทใดๆ ในกลุ่มธุรกิจของตนได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งเงื่อนไขในข้อนี้ “กลุ่มธุรกิจ” หมายถึง ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัท นิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว