วันที่ 13 ก.ย. 2566, 15:58 น. 891

การใช้ Raspberry Pi 4 เพื่อตรวจสอบ PM2.5

 

PM2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กในอากาศที่สามารถกระทำต่อสุขภาพมนุษย์ ในบทความนี้เราจะสร้างระบบตรวจสอบระดับ PM2.5 โดยใช้ Raspberry Pi 4 (4GB) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีศักยภาพมากมาย รวมถึงเรียนรู้การใช้งาน Python เพื่อควบคุมอุปกรณ์และการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศของคุณเอง

**อุปกรณ์ที่ต้องใช้**

1. **Raspberry Pi 4 (4GB RAM)**: เป็นสมบัติหลักของโปรเจกต์นี้ รุ่น 4 4GB แนะนำเพื่อให้คุณมีพื้นที่หน่วยความจำเพียงพอ.

2. **เซ็นเซอร์ PM2.5 (SDS011 หรือ PMS5003)**: เซ็นเซอร์ PM2.5 ที่ได้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อ UART จะเหมาะสำหรับโปรเจกต์นี้.

3. **หน้ากระดาษ A4**: ใช้สำหรับแสดงข้อมูลระดับ PM2.5 และสถานะของระบบ.

4. **หน้าจอ OLED**: (ตัวอย่าง: SSD1306) หากคุณต้องการแสดงข้อมูลระดับ PM2.5 บนหน้าจอแสดงผล.

5. **สายส่งข้อมูล (Wires)**: สายส่งข้อมูล GPIO เพื่อเชื่อมต่อ Raspberry Pi และเซ็นเซอร์ PM2.5 และ OLED หากใช้.

**ขั้นตอนการสร้างระบบ**

**ขั้นตอน 1: การติดตั้ง Raspberry Pi OS**

- เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง Raspberry Pi OS บน Raspberry Pi 4 ของคุณ ให้ใช้ MicroSD Card ที่มี Raspberry Pi OS ลงในนั้นแล้วเสียบใน Raspberry Pi.

- เริ่มต้น Raspberry Pi และเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกับคีย์บอร์ดและเมาส์.

**ขั้นตอน 2: การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ PM2.5**

- ต่อเซ็นเซอร์ PM2.5 กับ Raspberry Pi โดยใช้สายส่งข้อมูล GPIO ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือของเซ็นเซอร์.

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้งาน UART บน Raspberry Pi 4.

**ขั้นตอน 3: การเขียน Python Code**

- สร้างสคริปต์ Python สำหรับอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ PM2.5 และแสดงผลบนหน้าจอหรือบนหน้ากระดาษ A4 (หากมี).

- ใช้ Python libraries ที่เหมาะสม เช่น `serial` เพื่ออ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และ `Adafruit_SSD1306` เพื่อควบคุมหน้าจอ OLED (หากใช้).

**ขั้นตอน 4: การแสดงผล (หากใช้หน้าจอ OLED)**

- สร้างหน้ากระดาษ A4 เพื่อแสดงผลระดับ PM2.5 และสถานะของระบบ.

- แสดงข้อมูล PM2.5 และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการแสดงบนหน้ากระดาษ.

**สรุป**

ด้วย Raspberry Pi 4 (4GB) และเซ็นเซอร์ PM2.5 คุณสามารถสร้างระบบ

ตรวจสอบระดับ PM2.5 ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย และควบคุมผ่านโค้ด Python. โปรเจกต์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งาน Raspberry Pi และการตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างละเอียด.